תנאי השימוש באתר

מוסכם על ידי כל משתתף /נרשם לאתר, כי מסירת פרטים בעת ביצוע רכישה מהווה הסכמה לתקנון ובהתאם רשאית החברה להציג ולשלוח למשתתפת או למזמינה  עדכונים באמצעות האתר ו/או הקבוצה, בדואר אלקטרוני, בפקס ובמסרונים ובכלל זה עדכוני תוכן, מידע על מוצרי הקבוצה, כמו גם שירותים ומוצרים של חברות אחרות, מבצעים, חידושים באתר ודברי פרסומת, כמשמעות בסעיף 30 א’ לחוק התקשרות (בזק שידורים), התשמ”ב – 1982. בכל עת, תוכל המשתתפת או המזמינה לחזור בה מהסכמתה על ידי משלוח הודעת סירוב לכתובת המייל של החברה המפורטת לעיל ולהודיע לחברה על סירובה לקבלת דברי פרסומת, באופן גורף או מסוג מסוים. החברה לא תעשה שימוש בפרטי המשתתפת או המזמינה, אלא בהתאם לאמור בתקנון זה.

בתקנון זה יהיו למונחים המוגדרים את המשמעות שלהלן:

 1. “האתר” משמעו האתר המצוי בכתובת https://momsback.co.il/ אשר הגישה לתכנים מתאפשרת רק למשתתפות הסדנה.
 2. “החברה” משמעה חב’ אמא חוזרת לג’ינס בע”מ ח.פ 516141298 בכתובת מוסינזון 2 תל אביב  .

הנוסחים בתקנון זה אמנם מופיעים בלשון נקבה אך מיועדים לשני המינים יחד.

כללי

טרם כל כניסה לאתר ו/או בקשת חברות ו/או כל  רישום, אנא קראי בעיון רב את תקנון זה. כל הרשמה לשירותי החברה מהווה הסכמה מפורשת לתנאי הרישום המפורטים להלן.

 1. האתר והקבוצה המנוהלים על ידי אונור אוקשטיין ורונה אבן משמשים גם כחנות וירטואלית, בין היתר, למכירת סדנאות והיא בבעלות החברה ומנוהלת על ידה.  
 2. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות בדואר אלקטרוני Support@momsback.co.il או בטלפון שמספרו 0506818431.
 3. כל  רישום מהווה את אישור הנרשמת, כי היא קראה תקנון זה וכי היא מסכימה לכל הוראותיו ותנאיו, וכי לא תהא לה ו/או למי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לתנאי התוכניות והתנאים של תקנון זה. 
 4. החברה רשאית להציע באתר ובקבוצה מבצעים, הטבות והנחות לפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת. 
 5.  התוכניות מיועדות :

5.1 לנשים בריאות, שהינן לפחות  8 שבועות לאחר לידה,  בנות 18 ומעלה.

5.2 לנערות בין הגילאים 15-18 , אשר  הוריהן אישרו כי מצבן הרפואי מאפשר את ההשתתפות בתוכניות וכן  את מלוא תנאי התקנון.

5.3 נשים בהיריון בכפוף לקבלת אישור רפואי מראש והצטרפות הנה על אחריותן בלבד. 

5.4 במידה ויש התוויות רפואיות המצריכות התאמה אישית של תפריט יש לעדכן את הצוות המלווה, לדוגמה סכרת, יתר לחץ דם, שומנים בדם וכו’ .

6. עם כל  ביצוע רישום  מצהירה הנרשמת ,  כי הנה עומדת בתנאים אלו.  

7. המידע  המסופק על ידי החברה במסגרת התוכניות אינו מהווה, בין במישרין ובין בעקיפין, ייעוץ או עצה רפואית ו/או מקצועית ו/או חוות דעת מקצועית. כל שימוש במידע הניתן הינו באחריותה הבלעדית של הנרשמת ולנרשמת ו/או מי מטעמה לא תהיה כל אחריות לכל נזק מכל מין או סוג שעלול להיגרם כתוצאה משימוש במידע ותכנים אלה.   

8. החברה רשאית לשנות מעת לעת את העיצוב הגרפי באתר, היקף וזמינות השירותים הכלולים, לרבות התוכניות (כולן או מקצתן) וביצעו שינויים בתקנון זה, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל צורך בהודעה.  

9. בקשר עם כל מחלוקת אשר עלולה להתגלע בין הצדדים, סמכות השיפוט הבלעדית תהיה נתונה לבית המשפט בתל אביב ולו בלבד.

10. כל שימוש פרטי או מסחרי במידע ובתכנים, אסור בהחלט. 

כללים בדבר המידע וההשתתפות בקבוצות פיסבוק ואטסאפ:

11. במסגרת השתתפות בקבוצת ואטסאפ/פיסבוק חל איסור על כל פרסום, לרבות לינקים לקבוצות אחרות; מלל פוגעני בכל צורה שהיא; הוצאת תכנים ומידע מחוץ לכותלי הקבוצה, לרבות רשימת חברות הקבוצה, לרבות באמצעות צילום מסך או בכל אמצעי אחר ועל שימוש במידע שאין לחברת הקבוצה כל זכויות בו. 

12. כל אחת מחברות הקבוצה אחראית לפרסומיה שלה, לרבות תמונות המועלות על ידי חברות הקבוצה והמשתתפות ולמנהלות הקבוצה או מי מטעמן לא תהיה כל אחריות בקשר עם כל מידע או תוכן אשר פורסם על ידי מי מחברות הקבוצה. כל הפרסומים בקבוצה כפופים להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א – 1981 וחוק איסור לשון הרע, תשכ”ה – 1965. 

13. יש להשתמש בשירותי הקבוצה למטרות חוקיות בלבד.

הרשמה לתוכניות, מסלולים :

 1. כל התשלומים באתר  יבוצעו באמצעות כרטיס אשראי בלבד (למעט דיינרס) ויהיו כפופים לאישור חברת האשראי.
 2. קיימת אפשרות לרישום למסלול חודשי מתחדש בהוראת קבע חודשית בסכום הרישום. כל עוד המשתתפת לא תבטל את הוראת הקבע, תהא לה הרשאה לתכני התוכנית .
 3. מחירי המוצרים באתר ובקבוצה נקובים בשקלים חדשים וכוללים מע”מ. החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלא צורך בהודעה מוקדמת. 
 4. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי תשלום כלשהו בקבוצה, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי שונים. 
 5. מספר המשתתפות בכל קבוצה בתוך תוכנית, נתון לשיקול דעתה הבלעדי של החברה אשר רשאית לשנותו מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. 
 6. יודגש, כי החברה תהיה זכאית שלא לאשר הרשמה ו/או לבטל הרשמה ו/או להסיר חברה מן הקבוצה, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות,  אם הופר תנאי מתנאי תקנון זה, אם בוצע מעשה או מחדל העלול לפגוע באתר או בחברה, לרבות עובדיה לקוחותיה וספקיה. 
 7. החברה אינה מתחייבת להיצע התכנים, והיא רשאית לשנותן בכל עת, לפי ראות עיניה ושיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת ולנרשמת לא תהיה כל טענה בקשר עם שינוי כאמור. מובהר כי לחברה זכות להחלפת תכנים בכל עת ללא שמירתם.
 8. התוכניות מתנהלות במחזורים כפי שנקבע בטופס הרישום וכוללות חומר מקצועי ותכנים בהתאם להחלטת החברה.  יובהר, כי אין רישום במועד נקוב בחודש, מבטיח לנרשמת חודש חברות , שכן לכל תוכנית יש זמן לפעילותה הנתון להחלטת החברה.
 9. יצוין כי תכניה של התוכנית נמחקים בתום תקופת התוכנית ואינם נשמרים במאגרי החברה. 
 10. מובהר, כי לא ניתן לקבל החזרים בגין אי השתתפות בפועל במפגש כלשהו.

ביטול עסקה    

 1. ניתן לבטל את רישום ו/או רכישת תכנים כלשהם מהחברה עד יום אחד שאינו יום מנוחה, טרם קבלת החומרים/ הרשאות כניסה ולקבל החזר כספי מלא.
 2. במסלול חודשי מתחדש המשתתפת תוכל להודיע על ביטול ההשתתפות עד 20  לכל חודש לתוכנית אשר מתחילה בתחילתו של חודש ועד 5 לכל חודש לתוכנית המתחילה באמצע החודש ואז יופסק החיוב ובסיום החודש בו נמסרה ההודעה, תנותק המשתתפת מהאזור האישי ומכל תוכני התוכנית. 
 3. תנאי ביטול סדנת חיטוב הבטן : המנוי הינו במסלול של חודשי מתחדש כך שהחיוב בכל חודש יהיה בתאריך שבו הצטרפת אלינו.
  תוכלי לבקש ביטול חידוש המנוי דרך שירות הלקוחות בהודעת וואטסאפ עד יומיים לפני הורדת התשלום לחודש הבא.
 4. לא ניתן להקפיא או להשהות הרשמה לאחר שבוצעה.
 5.  בקשה לביטול הרשמה תעשה בהודעה כתובה למייל החברה לכתובת  או בהודעה כתובה  לטלפון שירות הלקוחות המופיעים לעיל. 
 6. התשלום עבור ההרשמה לסדנה יכול שיהא תשלום מופחת או תשלום מוזל או תשלום רגיל (מלא), הכל בהתאם למועד בו בוצעה ההרשמה ובהתאם לתנאי החברה, ע”פ שיקול דעתה הבלעדי, כמפורט באתר. 

אחריות החברה 

 1. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בכל נזק ישיר או עקיף, תוצאתי או מיוחד שיגרם לנרשמת לכל צד שלישי כתוצאה  מרישום לשירותי החברה.
 2. החברה עושה את מירב המאמצים על מנת לספק שירות תקין ובאיכות גבוהה אך החברה  אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהי חסין מפני גישה בלתי-מורשית במחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים אצל החברה או אצל מי מספקיה. בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהיא על כל נזק שייגרם לנרשמת ו/או מי מטעמה. החברה לא תישא בכל אחריות ביחס להודעות שיתקבלו או שיישלחו באמצעות האתר, ו/או הקבוצה תוכנן של הודעות כאלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשב וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיו”ב, תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו להן ו/או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי הקבוצה או האתר או יישלחו באמצעותם.
 3. בכל מקרה, מוגבלת אחריות החברה לנזקים ישירים בלבד ולסכום ששולם על ידי  הנרשמת. 

זכויות יוצרים

 1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, הדגמים, המדגמים, סימני המסחר והסודות המסחריים, הנם רכושם של החברה בלבד וזכויות אלה חלות בין השאר על הנתונים, לרבות כל האימונים, תפריטים, מתכונים וכל פרט אחר הקשור  בתוכניות.,. כל התוכן המילולי, המצולם, מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר ובקבוצה, לרבות גרפיקה, עיצוב והגה מילולית, ואופן עריכתם והצגתם הנם בבעלותה הבלעדית של החברה. 
 2. זכויות אלה חלות גם על שם החברה, שם הקבוצה שהינו סימן מסחר רשום, שם הסדנאות ושם הדומיין של החברה שהם סימני המסחר של החברה, בין אם נרשמו ובין אם לאו ומשכך, השימוש בהם ללא קבלת אישור החברה בכתב הינו אסור. 
 3. אין להשתמש, להעתיק לשכפל, להפיץ למכור לשווק להשכיר ולתרגם מידע כלשהו מהאתר ומהקבוצה או מהסדנאות, לרבות מידע, תכנים, סימני מסחר, תמונות, סרטונים וטקסטים, בלא קבלת אישור החברה מראש ובכתב. 

מדיניות פרטיות וסודיות

 1. מילוי טופס ההרשמה מהווה הסכמה לכך שפרטי הנרשמת  וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיה שהגיע ו/או יגיע לידי החברה, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של חברה או מי מטעמה ויתכן ויעברו לצד שלישי ולמדינות אחרות בעולם , וכי יכול ויעשה במידע זה שימוש למטרות הבאות: (א) למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה למשתמשת לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא החברה לנכון; (ב) לצרכי ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי; (ג) לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות; וכן (ד) לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות cookies. מוסכם, כי שימוש כאמור בפרטי הנרשם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינה הפרטי של החברה והנרשמת מוותרת בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א 1981. החברה לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות הנרשמת בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ”ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות את הנרשמת או להתחקות אחריה על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט. 
 2. כל מי שנרשמה בפועל לשירותי החברה ומתנגדת לשימוש בפרטיה ו/או מעוניינת להסיר את פרטיה ממאגר המידע של החברה ו/או מבקשת שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר תודיע על כך בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני של החברה והחברה מתחייבת לפעול בהתאם.   
 3. חלק מדפי האתר עושים שימוש ב-COOKIES וטכנולוגיות אחרות. חלק מהטכנולוגיות הנ”ל משמשות ככלי המאפשר זיהוי. רוב הדפדפנים מאפשרים לך לשלוט על COOKIES, לרבות אם לקבלם ואם לאו, וכיצד להסירם.
 4.  החברה מתחייבת לעשות ככל שניתן על מנת להבטיח את בטחון המידע אשר ברשותה, לרבות בסליקת אשראי .
 5. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או נובעים מכוח עליון, החברה ו/או מי מטעמה לא ישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם לנרשמת או למי מטעמה, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.