תקנון
בתקנון זה יהיו למונחים המוגדרים את המשמעות שלהלן:

 1. "האתר" משמעו האתר המצוי בכתובת https://www.momsback.co.il..
 2. "החברה" משמעה חב' אמא חוזרת לג'ינס בע"מ ח.פ 516141298 בכתובת ארלוזרוב 111 תל אביב .
 3. "המוצרים" משמעם כלל המוצרים המופיעים באתר ומוצעים למכירה, לרבות סדנאות וכן מנוי לקבלת תכנים באתר.
 4. "הסדנה" משמעה סדנת "עושות שינוי" המנוהלת על ידי החברה, המבוססת על תזונה מאוזנת, אימוני כושר ותמיכה קבוצתית במחזורים של 28 ימים או 84 ימים.
 5. "הקבוצה" משמעה קבוצת הפייסבוק הסגורה של "אמא חוזרת לג'ינס" בכתובת https://www.facebook.com/groups/228764880881678.
 6. "הקבוצה הסודית" משמעה קבוצת הפייסבוק הסגורה והסודית של "עושות שינוי" הזמינה רק למשתתפות הסדנה ונפתחת לתקופת הסדנה הספציפית בלבד ומיועדת לתמיכה במשתתפות הסדנה. בתקנון זה, כל שימוש במילה "קבוצה" יכלול בתוכו גם התייחסות ל"קבוצה הסודית" כהגדרתה דכאן.
 7. "הרשמה" משמעה הרשמה לאחת מסדנאות "עושות שינוי" המוצעות על ידי החברה, בין היתר במסגרת הקבוצה.
 8. "חברת הקבוצה" משמעה חברת הקבוצה "אמא חוזרת לג'ינס" או הקבוצה הסודית כהגדרתה לעיל.
 9. "מועד ההרשמה" הוא המועד בו אושר תשלום המשתתפת עבור הסדנה, על ידי חברת האשראי.
 10. "מזמינה" חברת קבוצה או משתמשת שביצעה הזמנה של אחד המוצרים שאינו סדנה, במסגרת האתר ו/או הקבוצה.
 11. "משתמשת" משמעה משתמשת באתר בלבד ושאינה חברת הקבוצה.
 12. "משתתפת" משמעה חברת קבוצה או משתמשת אשר ביצעה הרשמה מוצלחת לסדנה.
  הנוסחים בתקנון זה אמנם מופיעים בלשון נקבה אך מיועדים לשני המינים יחד.

כללי
טרם כל כניסה לאתר ו/או בקשת חברות ו/או כל השתתפות בקבוצה כהגדרתה לעיל, לרבות טרם ביצוע הרשמה לסדנה, אנא קראי בעיון רב את תקנון זה. כל שימוש באתר ו/או בקבוצה וו/או הרשמה לסדנה מהווה הסכמה מפורשת לתנאי השימוש המפורטים להלן.

 1. האתר והקבוצה המנוהלים על ידי אונור אקשטיין ורונה אבן נועדו עבור אמהות המעוניינות לחזור לכושר ולרדת במשקל ומשמשים גם כחנות וירטואלית, בין היתר, למכירת סדנאות והיא בבעלות החברה ומנוהלת על ידה.
 2. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות בדואר אלקטרוני [email protected] או בטלפון שמספרו 050-6818431.
 3. הוראות תקנון זה מגדירות את מערכת היחסים המשפטית בין החברה, מנהליה ומי מטעמה לבין חברת הקבוצה ו/או המשתמשת. כל שימוש באתר ו/או בקבוצה ו/או הרשמה לסדנה מעידים על הסכמה מפורשת מצד חברת הקבוצה ו/או המשתתפת ו/או המשתמשת לתנאים אלה ולכל תנאי נוסף אחר המופיע באתר ו/או בקבוצה.
 4. כל שימוש באתר ו/או בקבוצה ו/או הרשמה לסדנה מהווה את אישור חברת הקבוצה ו/או המשתתפת ו/או המשתמשת ו/או המזמינה, כי היא קראה תקנון זה וכי היא מסכימה לכל הוראותיו ותנאיו, וכי לא תהא לה ו/או למי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או הקבוצה ו/או החברה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה. אם אינך מסכימה לתנאי התקנון הינך מתבקשת שלא לעשות כל שימוש באתר, בקבוצה ולא להירשם למי מהסדנה.
 5. החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר, בקבוצה ובמסגרת הסדנה יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר עימם. רישומי המחשב של החברה בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר, הקבוצה ובקשר עם הסדנה יהוו ראיה לכאורה לנכונותם.
 6. החברה רשאית להציע באתר ובקבוצה מבצעים, הטבות והנחות לפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת.
 7. האתר, הקבוצה והסדנה מיועדות אך ורק לנשים בריאות, שאינן בהריון והינן לפחות 8 שבועות לאחר לידה וקיבלו אישור מהרופא המטפל שלהן להתאמן בסדנה, בנות 18 ומעלה ועם כל הצטרפות לקבוצה ו/או הרשמה לסדנה, מצהירה חברת הקבוצה ו ו/או המשתמשת, כי גילה מעל 18, היא בריאה, אינה בהריון ואינה ב 8 שבועות לאחר לידה.
 8. טרם שימוש במידע המצוי באתר, בקבוצה וביצוע הרשמה לסדנה, על חברת הקבוצה ו/או המשתמשת להתייעץ עם רופא משפחה ולערוך בדיקות מקיפות על מנת לוודא כי אין כל מניעה להשתתפות באתר, בקבוצה או בסדנה. המידע המופיע באתר ובקבוצה והניתן במסגרת הסדנה, לרבות על ידי מי ממנהלות הקבוצה ו/או מי מטעמן, אינו מהווה, בין במישרין ובין בעקיפין, ייעוץ או עצה רפואית ו/או מקצועית ו/או חוות דעת מקצועית. כל שימוש במידע הניתן במסגרת האתר, הקבוצה או הסדנה הינו באחריותה הבלעדית של חברת הקבוצה ו/או המשתתפת ולחברה ולמי מטעמה לא תהיה כל אחריות לכל נזק מכל מין או סוג שעלול להיגרם כתוצאה משימוש במידע ותכנים אלה.
 9. החברה רשאית לשנות מעת לעת את מבנה האתר והקבוצה, לרבות תוכן, מראה, עיצוב, היקף וזמינות השירותים הכלולים וכל היבט אחר הכרוך באתר ובקבוצה, לרבות הפסקת מתן השירותים באתר ובקבוצה (כולם או מקצתם) וביצעו שינויים בתקנון זה, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל צורך בהודעה.
 10. כל הרכישות אשר יבוצעו דרך האתר ן/או הקבוצה כפופות לתנאי תקנון זה.
 11. הדין החל על השימוש באתר ובקבוצה, על הסדנאות ועל תקנון זה, לרבות פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה, הינו הדין הישראלי בלבד, ולא תהיה תחולה לכללי הדין הבינלאומי. בקשר עם כל מחלוקת אשר עלולה להתגלע בין הצדדים, סמכות השיפוט הבלעדית תהיה נתונה לבית המשפט בתל אביב ולו בלבד.
 12. כל שימוש פרטי או מסחרי במידע ובתכנים של האתר ו/או קבוצה ו/או הזמינים בסדנה, אסור בהחלט.

הקבוצה

 1. הקבוצה (הכוללת את הקבוצה הסודית כאמור) הינה קבוצה סגורה והיא כוללת טיפים ותמיכה הדדית בתהליך שמירה על אורח חיים בריא וירידה במשקל וכן את האפשרות להרשמה לסדנה.
 2. במסגרת הקבוצה חל איסור על כל פרסום, לרבות לינקים לקבוצות אחרות; מלל פוגעני בכל צורה שהיא; הוצאת תכנים ומידע מחוץ לכותלי הקבוצה, לרבות רשימת חברות הקבוצה, לרבות באמצעות צילום מסך או בכל אמצעי אחר ועל שימוש במידע שאין לחברת הקבוצה כל זכויות בו.
 3. כל אחת מחברות הקבוצה אחראית לפרסומיה שלה, לרבות תמונות המועלות על ידי חברות הקבוצה והמשתתפות ולמנהלות הקבוצה או מי מטעמן לא תהיה כל אחריות בקשר עם כל מידע או תוכן אשר פורסם על ידי מי מחברות הקבוצה. כל הפרסומים בקבוצה כפופים להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981 וחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה – 1965.
 4. יש להשתמש בשירותי הקבוצה למטרות חוקיות בלבד.

רכישות מוצרים והרשמה לסדנה

 1. כל התשלומים באתר ו/או בקבוצה יבוצעו באמצעות כרטיס אשראי בלבד (למעט דיינרס) ויהיו כפופים לאישור חברת האשראי. במקרה בו לא אושרה העסקה ע״י חברת האשראי, תקבל חברת הקבוצה או המשתמשת הודעה מתאימה על כך ותידרש למסור אמצעי תשלום אחר.
 2. מחירי המוצרים באתר ובקבוצה נקובים בשקלים חדשים וכוללים מע"מ. החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ובקבוצה מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלא צורך בהודעה מוקדמת.
 3. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי תשלום כלשהו בקבוצה, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי שונים.
 4. אם בוצע חיוב שגוי על ידי חברת האשראי, האחריות הינה על מבצעת התשלום להודיע לחברת האשראי ולחברה על מנת שתבצע זיכוי בהתאם.
 5. ההרשמה לסדנה הינה על בסיס מקום פנוי ואינה מתאפשרת במועד שלאחר פתיחת הסדנה. כמות הקבוצות בסדנה וכמות המשתתפות בכל קבוצה בתוך סדנה, נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של החברה אשר רשאית לשנותו מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.
 6. ההרשמה לסדנה מתבצעת במחירים מדורגים בהתאם לתקופת הזמן שנותרה עד למועד פתיחת הסדנה (המחירים והמועדים בהם הם תקפים נתונים לשינוי מעת לעת ללא הודעה מוקדמת ובשיקול דעתה הבלעדי של החברה). המחיר התקף להרשמה הוא המחיר התקף במועד ההרשמה (כהגדרתה לעיל).
 7. לאחר הוספת מוצר, לרבות הסדנה המבוקשת לסל הקניות תתבקש חברת הקבוצה או המשתמשת להזין את פרטיה האישיים ואת פרטי התשלום. על חברת הקבוצה או המשתמשת למלא את כל השדות המסומנים בכוכבית ובאופן מדויק. יובהר, כי כל עיכוב בהרשמה אשר תגרם עקב מתן פרטים שגויים, הינם באחריות חברת הקבוצה בלבד ועשויים לגרום אף לאי הרשמה לסדנה. לאחר מסירת פרטי התשלום, תשלח לכתובת המייל של חברת הקבוצה או המשתמשת הצהרת בריאות אותה עליה לאשר. אישור הצהרת הבריאות מהווה תנאי אשר אין בלתו לביצעו הרשמה לסדנה.
 8. אישור פעולת רכישת סדנה מותנה במקום פנוי בסדנה המבוקשת במועד ההרשמה. החברה תשתדל לעדכן את חברות הקבוצה ומשתמשות האתר במועד בו נסגרת ההרשמה עבור הסדנה. ככל והחברה טרם הספיקה לעדכן על סגירת סדנה וחברת הקבוצה או המשתמשת ביצעה תשלום עבור סדנה אך במועד ההרשמה, הסדנה הספציפית כבר נסגרה, תיצור החברה קשר עם חברת הקבוצה או המשתמשת ותעדכנה, וחברת הקבוצה או המשתמשת תוכל לבחור בין המתנה לסדנה הבאה, סדנה חלופית ככל וזו זמינה או ביטול העסקה וקבלת החזר כספי מלא.
 9. יודגש, כי החברה תהיה זכאית שלא לאשר הרשמה ו/או לבטל הרשמה של חברת הקבוצה ו/או משתתפת ו/או משתמשת שלא לאשר בקשת חברות ו/או להסיר חברה מן הקבוצה, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות אך לא רק במקרים בהם בעת ההרשמה בקבוצה נמסרו במתכוון פרטים שגויים, אם הופר תנאי מתנאי תקנון זה, אם בוצע מעשה או מחדל העלול לפגוע באתר או בחברה, לרבות עובדיה לקוחותיה וספקיה.
 10. החברה אינה מתחייבת להיצע המוצרים באתר ובקבוצה, לרבות הסדנאות, תוכנן ועלותן, והיא רשאית לשנותן בכל עת, לפי ראות עיניה ושיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת ולחברת הקבוצה ו/או המשתמשת לא תהיה כל טענה בקשר עם שינוי כאמור.
 11. מסירת פרטים בעת ביצוע רכישה מהווה הסכמה לתקנון ובהתאם רשאית החברה להציג ולשלוח למשתתפת או למזמינה עדכונים באמצעות האתר ו/או הקבוצה, בדואר אלקטרוני, בפקס ובמסרונים ובכלל זה עדכוני תוכן, מידע על מוצרי הקבוצה, כמו גם שירותים ומוצרים של חברות אחרות, מבצעים, חידושים באתר ודברי פרסומת, כמשמעות בסעיף 30 א’ לחוק התקשרות (בזק שידורים), התשמ”ב – 1982. בכל עת, תוכל המשתתפת או המזמינה לחזור בה מהסכמתה על ידי משלוח הודעת סירוב לכתובת המייל של החברה המפורטת לעיל ולהודיע לחברה על סירובה לקבלת דברי פרסומת, באופן גורף או מסוג מסוים. החברה לא תעשה שימוש בפרטי המשתתפת או המזמינה, אלא בהתאם לאמור בתקנון זה.
 12. הפרטים כפי שהוזנו באתר על ידי המשתמשת, מהווים רשומה מוסדית כהגדרתה בפקודת הראיות ויהוו ראיה לנכונותם.

הסדנאות (והאתר)

 1. ממועד ההרשמה, הוא המועד בו חברת הקבוצה או המשתמשת הפכה למשתתפת, תקבל המשתתפת לכתובת המייל שהזינה, שם משתמש וסיסמא לאתר, הכולל מידע רלוונטי לסדנה הספציפית ואף משתנה במשך הסדנה, לרבות אימונים, תפריטים ומתכונים. השם משתמש והסיסמא הינם אישיים והמשתתפת אינה רשאית להעבירם ו/או לגלותם לאחר. העברת שם המשתמש ו/או הסיסמא יהווה משום הפרה יסודית מצד המשתמשת של ההתקשרות בין הצדדים. במקרה כאמור ומבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה אחרים של החברה, החברה תהא רשאית לבטל את השתתפותה של המשתתפת בסדנה.
 2. עד מועד תחילת הסדנה תקבל המשתתפת גם גישה לקבוצה הסודית אשר תלווה אותה כל משך הסדנה.
 3. לחברה ישקול הדעת הבלעדי באשר לאיזה קבוצה תשויך המשתתפת מכל קבוצות הסדנה והחלטה זו הינה החלטה סופית. כמו כן, ההחלטה באשר לזהות מובילת הקבוצה בסדנה, גם היא נתונה לשיקול דעתה הבלעדית של החברה וכל משתתפת מאשרת בעצם הרשמתה לסדנה כי לא תהיה לה כל טענה כלפי החברה ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה בקשר עם הקבוצה אליה שויכה וזהות מובילת הקבוצה.
 4. לרשות חברת הקבוצה עומדים מספר סוגי סדנאות, אשר תוכנן ומשכן נתון לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ועשוי להשתנות מעת לעת וללא כל הודעה מוקדמת.
 5. הסדנאות מתנהלות במחזורים של 28 ימים או 84 ימים בקבוצה סודית בפייסבוק וכוללות גישה לקבוצת פייסבוק סודית וייעודית למשתתפות הסדנה; תפריטים משתנים מידי שבוע; חוברת מתכונים זמינה באתר; רשימת קניות שבועית להכנת המתכונים; 2 אימוני כושר מצולמים מידי שבוע ברמות קושי שונות. בנוסף יעלו לקבוצה הסודית סרטונים מגבירי מוטיבציה וחיזוקים, לייבים לשאלות ופוסט יומי הכוללת את חוות דעת מנהלות הקבוצה על ההתנהלות היומית של המשתתפת..
 6. יצוין כי תכניה של הקבוצה הסודית נמחקים בתום תקופת הסדנה ואינם נשמרים במאגרי החברה.
 7. בסדנת הפוקוס המשתתפות אינן יכולות להעלות תכנים לקבוצה הסודית.
 8. חלק מהסדנאות מציעות ליווי של של "מנטורית אישית" אשר לרוב הינה בוגרת אחת הסדנאות הניתנות ע"י החברה (להלן: "מנטורית"). המנטורית אינה בעלת הכשרה כתזונאית ו/או כמדריכת ספורט ו/או כפסיכולוגית ואינה בוגרת לימודי המקצועות הנ"ל. המנטורית מעניקה ליווי (לא מקצועי) של תמיכה ועידוד משתתפות הסדנה.
 9. מלבד השתתפות בסדנאות, החברה מציעה לרכוש מנוי לאתר לקבלת תוכן מקצועי באופן שוטף. בעת רכישת המנוי, המזמינה תקבל שם משתמש וסיסמה לאתר. השם משתמש והסיסמא הינם אישיים והמזמינה אינה רשאית להעבירם ו/או לגלותם לאחר. העברת שם המשתמש ו/או הסיסמא יהווה משום הפרה יסודית מצד המזמינה של ההתקשרות בין הצדדים. במקרה כאמור ומבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה אחרים של החברה, החברה תהא רשאית לבטל את המנוי ללא החזר כספי למזמינה.

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים בכפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981 (להלן: "החוק").

 1. המשתתפת תהיה רשאית לבטל את הרשמתה לסדנה עד יום אחד, שאינו יום מנוחה, טרם פתיחת הסדנה ולקבל החזר כספי מלא. במידה והסדנה כוללת ליווי של תזונאית אישית ו/או מנטורית אישית, המשתתפת תהא רשאית לבטל את הרשמתה לסדנה עד יום אחד, שאינו יום מנוחה, טרם פתיחת הסדנה או עד יום אחד, שאינו יום מנוחה, טרם המפגש הראשון עם התזונאית ו/או המנטורית, לפי המועד המוקדם מביניהם.
 2. מרגע פתיחת הסדנה או המפגש הראשון עם התזונאית ו/או המנטורית, לפי המוקדם ועד 72 שעות לאחר מכן, המשתתפת תהיה זכאית לבטל השתתפותה בסדנה בכפוף להחזר כספי חלקי בגובה מחצית הסכום בו חויבה.
 3. לא ניתן להקפיא או להשהות הרשמה לאחר שבוצעה.
 4. בקשה לביטול הרשמה תעשה בהודעה לחברה לכתובת הדואר האלקטרוני או טלפון שירות הלקוחות המופיעים לעיל.
 5. ביטול עסקה והחזרה של שאר המוצרים המוצעים על ידי החברה באתר ו'/או בקבוצה יהיו כפופים להוראות החוק ואלה יחולו על כל מזמינה.
 6. ביטול סדנת היריון – ניתן לבטל את סדנת ההיריון עד יום לפני קבלת התפריט. לאחר קבלת התפריט לא ניתן יהיה לבטל את הסדנה כלל ובהתאם, לא יינתן זיכוי כספי

אחריות החברה

 1. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בכל נזק ישיר או עקיף, תוצאתי או מיוחד שיגרם לחברת הקבוצה ו/או משתתפת ו/או משתמשת ו/או מזמינה ו/או לכל צד שלישי כתוצאה משימוש באתר ו/או בקבוצה ו/או כתוצאה מרכישה כלשהי ו/או הסדנה.
 2. החברה עושה את מירב המאמצים על מנת לספק למשתמש שירות תקין ובאיכות גבוהה אך החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהי חסין מפני גישה בלתי-מורשית במחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים אצל החברה או אצל מי מספקיה. בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהיא על כל נזק שייגרם לחברת הקבוצה ו/או משתתפת ו/או משתמשת ו/או מזמינה ו/או מי מטעמן. החברה לא תישא בכל אחריות ביחס להודעות שיתקבלו או שיישלחו באמצעות האתר, ו/או הקבוצה תוכנן של הודעות כאלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשב לחברת הקבוצה ו/או משתתפת ו/או משתמשת ו/או מזמינה וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיו”ב, תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו להן ו/או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי הקבוצה או האתר או יישלחו באמצעותם.
 3. בכל מקרה, מוגבלת אחריות החברה לנזקים ישירים בלבד ולסכום ששולם על ידי המשתתפת.
 4. החברה אינה אחראית לשימוש שתעשה החברה ו/או המשתתפת ו/או המשתמשת ו/או המזמינה בכל תוכן או מידע הזמין בהתאם לתקנון זה בין באתר ובין בקבוצה, לרבות כל שימוש אסור.
 5. החברה עשויה להעלות ו/או לאפשר העלאת דברי פרסומת של צדדים שלישיים (בסעיף זה: "בתי עסק"). החברה אינה ולא תהא צד לכל התקשרות בין בית העסק לבין המשתמשות באתר ו/או המשתתפות ולא תשמש כגורם מתווך ביניהם. פנייה לבתי העסק הינה באחריותן וע"פ שיקול דעתן הבלעדי של המשתמשות באתר ו/או המשתתפות. האחריות לנכונות דבר הפרסומת חלה על בית העסק בלבד ובאחריותו לקיים את כל הוראות הדין הרלוונטיות ובכלל זה הוראות הדין הנוגעות למוצרים הנמכרים ו/או השירותים הניתנים על ידו כלפי לקוחותיו (ובכלל זה, המשתמשות באתר ו/או המשתתפות). החברה לא תישא באחריות לדבר הפרסומת ו/או נכונות דבר הפרסומת ו/או לכל נזק שעשוי להיגרם למשתמשות האתר ו/או המשתתפות כתוצאה מפנייה לבית העסק ו/או התקשרות עימו.

זכויות יוצרים

 1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, הדגמים, המדגמים, סימני המסחר והסודות המסחריים, הנם רכושם של החברה בלבד וזכויות אלה חלות בין השאר על הנתונים באתר ובקבוצה, לרבות כל האימונים, תפריטים, מתכונים וכל פרט אחר הקשור בסדנאות, בדרך הבנייתן ובאתר ובקבוצה ודרך הבנייתן, פיתוחן ואופן פעולתן. כל התוכן המילולי, המצולם, מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר ובקבוצה, לרבות גרפיקה, עיצוב והגה מילולית, ואופן עריכתם והצגתם הנם בבעלותה הבלעדית של החברה.
 2. זכויות אלה חלות גם על שם החברה, שם הקבוצה שהינו סימן מסחר רשום, שם הסדנאות ושם הדומיין של החברה שהם סימני המסחר של החברה, בין אם נרשמו ובין אם לאו ומשכך, השימוש בהם ללא קבלת אישור החברה בכתב הינו אסור.
 3. אין להשתמש, להעתיק לשכפל, להפיץ למכור לשווק להשכיר ולתרגם מידע כלשהו מהאתר ומהקבוצה או מהסדנאות, לרבות מידע, תכנים, סימני מסחר, תמונות, סרטונים וטקסטים, בלא קבלת אישור החברה מראש ובכתב. מדיניות פרטיות וסודיות
 4. החברה לא תמסור את פרטיי חברת הקבוצה ו/או המשתתפת ו/או המשתמשת ו/או המזמינה, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: (א) אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי חברת הקבוצה ו/או המשתתפת ו/או המשתמשת ו/או המזמינה ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, ככל ויהיו, בין חברת הקבוצה ו/או המשתתפת ו/או המשתמשת ו/או המזמינה לבין חברה; (ג) אם תארגן החברה את פעילותה במסגרת גוף אחר- וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילותה עם פעילותו של גוף אחר – החברה תהיה זכאית להעביר לגוף האחר הנ"ל את פרטי חברת הקבוצה ו/או המשתתפת ו/או המשתמשת ו/או המזמינה ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות זו; (ד) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד, כי ביצעה חברת הקבוצה ו/או המשתתפת ו/או המשתמשת ו/או המזמינה מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם; (ה) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי חברת הקבוצה ו/או המשתתפת ו/או המשתמשת ו/או המזמינה ביצעה מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה; (ו) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד, כי חברת הקבוצה ו/או המשתתפת ו/או המשתמשת ו/או המזמינה הפרה תנאי מתנאי תקנון זה ו/או כל הסכם עם חברה ו/או עם מי מטעמה ו- (ז) אם וככל שהדבר יידרש לצורך פעילותה השוטפת של החברה, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים או המעורבים בהפעלת הפעילות השיווקית של החברה. לחברת הקבוצה ו/או המשתתפת ו/או המשתמשת ו/או המזמינה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת פרטיה כאמור והיא מוותרת בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור.
 5. מילוי טופס ההרשמה מהווה הסכמה של חברת הקבוצה ו/או המשתתפת ו/או המשתמשת ו/או המזמינה לכך שפרטיה וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיה שהגיע ו/או יגיע לידי החברה, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של חברה או מי מטעמה ויתכן ויעברו לצד שלישי ולמדינות אחרות בעולם , וכי יכול ויעשה במידע זה שימוש למטרות הבאות: (א) למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה למשתמשת לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא החברה לנכון; (ב) לצרכי ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי; (ג) לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות; וכן (ד) לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות cookies. מוסכם, כי שימוש כאמור בפרטי הנרשם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינה הפרטי של החברה וחברת הקבוצה ו/או המשתתפת ו/או המשתמשת ו/או המזמינה מוותרת בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 1981. החברה לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות חברת הקבוצה ו/או המשתתפת ו/או המשתמשת ו/או המזמינה בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות את חברת הקבוצה ו/או המשתתפת ו/או המשתמשת ו/או המזמינה או להתחקות אחריה על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.
 6. חברת הקבוצה ו/או המשתתפת ו/או המשתמשת ו/או המזמינה מאשרת, כי ידוע לה שלא חלה עליה כל חובה חוקית למסור את פרטיה וכי מסירת המידע הנ"ל נעשית מרצונה החופשי ובהסכמתה. חברת הקבוצה ו/או המשתתפת ו/או המשתמשת ו/או המזמינה מסכימה בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטיה ומאשרת כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיותה ולא יזכה אותה בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.
 7. חברת הקבוצה ו/או המשתתפת ו/או המשתמשת ו/או המזמינה אשר מתנגדת לשימוש בפרטיה ו/או מעוניינת להסיר את פרטיה ממאגר המידע של החברה ו/או מבקשת שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר תודיע על כך בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני של החברה והחברה מתחייבת לפעול בהתאם.
 8. חלק מדפי האתר עושים שימוש ב-COOKIES וטכנולוגיות אחרות. חלק מהטכנולוגיות הנ”ל משמשות ככלי המאפשר זיהוי. רוב הדפדפנים מאפשרים לך לשלוט על COOKIES, לרבות אם לקבלם ואם לאו, וכיצד להסירם.
 9. החברה אינה שומרת את מספרי כרטיסי האשראי ומתחייבת לעשות ככל שניתן על מנת להבטיח את בטחון המידע אשר ברשותה, לרבות בסליקת אשראי באמצעות אתר מאובטח לפי דרישת חברות האשראי תקן PCI level 1. החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי חברת הקבוצה ו/או המשתתפת ו/או המשתמשת ו/או המזמינה הרשומים בקבוצה ובאתר אלא לצרכי תפעול בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההרשמה והעברת אינפורמציה לחברת הקבוצה ו/או המשתתפת ו/או המשתמשת ו/או המזמינה.
 10. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או נובעים מכוח עליון, החברה ו/או מי מטעמה לא ישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם לחברת הקבוצה ו/או המשתתפת ו/או המשתמשת ו/או המזמינה או למי מטעמה, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
נגישות