מדיניות פרטיות

אמא חוזרת לג'ינס בע"מ (להלן: "החברה") מכבדת את פרטיותן של משתמשות האתר "אמא חוזרת לג'ינס"  הפועל תחת שם המתחם "www.momsback.co.il"  (להלן: "האתר") והינה מתחייבת לפעול בהתאם למדיניות פרטיות זו.

מסמך זה מנוסח בלשון נקבה אך מתייחס לשני המינים.

כללי

מטרת מדיניות פרטיות זו הינה, בין השאר, לספק למשתמשות האתר פרטים באשר למידע הנאסף אודותיהן תוך כדי השימוש באתר, השימוש אשר ייעשה ע"י החברה במידע כאמור, המקרים בהם החברה עשויה להעביר את המידע לצדדים שלישיים וכיוצ"ב.

פרטי החברה ופרטים ליצירת קשר

אמא חוזרת לג'ינס בע"מ ח.פ. 516141298 הינה חברה המאוגדת כדין ע"פ חוקי מדינת ישראל.

כתובת החברה: ארלוזרוב 111, ת"א

מספר טלפון:050-6818431

כתובת דואר אלקטרוני: [email protected]

אם הינך סבורה כי נפגעה פרטיותך, אנא פני לחברה בכל אחת מדרכי יצירת הקשר כמפורט לעיל.

מידע שנאסף במהלך השימוש הרגיל באתר

ככלל, שימוש באתר אינטרנט, מטבע הדברים, מייצר מידע אודות המשתמש (לדוגמה: תכנים בהם התעניין המשתמש באתר).

השימוש הרגיל באתר (גלישה, צפייה בתכנים וכיוצ"ב) אינו כרוך בהרשמה ו/או מסירת פרטים אישיים (להלן: "שימוש רגיל באתר"). יחד עם זאת, במהלך השימוש הרגיל באתר, נוצר מידע אודות אופן השימוש שלך באתר (דפי האינטרנט שנצפו על ידך,  תוכן האתר שמעניין אותך, כתובת ה-IP שלך, מכשירי הקצה בהם נעשה על ידך שימוש וכיוצ"ב). מידע כאמור, כשלעצמו ובהיעדר נתונים נוספים, אינו מאפשר זיהוי שלך באופן אישי.

החברה עשויה לאסוף את המידע בנוגע לאופן השימוש שלך באתר, בין השאר באמצעות קבצי "Cookies" (ראי להלן).

איסוף המידע הינו למטרות של ניתוח סטטיסטי באשר לאופן בו המשתמשות באתר עושות בו שימוש ועל מנת לאפשר לחברה לשפר את חווית השימוש באתר, לאפשר שימוש יעיל יותר באתר, לשפר ולהעשיר את תוכן האתר, לאפשר לחברה לקבל החלטות בדבר שינוי ו/או ביטול תוכן האתר ו/או חלק מתוכן האתר וכיוצ"ב.

המידע כאמור אינו נשמר יחד עם המידע האישי (כהגדרתו להלן) שהינך מוסרת באתר לצורך ההרשמה לסדנה ו/או לקבלת ניוזלטרים. 

לצורך מימוש מטרות האיסוף של המידע כאמור, החברה עשויה להיעזר בצדדים שלישיים (דוגמת google analytics) לצורכי ניתוח אופן השימוש באתר ושיפור חווית השימוש.

בעשותך שימוש באתר, הינך מסכימה לאיסוף ושימוש במידע כאמור ע"י החברה.

מסירת מידע אישי בעת הרשמה לסדנה

החברה מציעה לך להירשם, באמצעות האתר, לסדנאות שונות אותן היא מקיימת ואשר תוכנן מפורט באתר (להלן: "הסדנה" או "השירות"). 

אם תבחרי להירשם לסדנאות הנ"ל, תידרשי לספק פרטים אישיים שלך באתר באמצעות טופס מקוון (להלן: "מידע אישי") כגון: שם מלא, תעודת זהות, כתובת, כתובת דוא"ל, מספר טלפון וכיוצ"ב.

המידע האישי יישמר ע"י החברה והיא תעשה בו שימוש לצורך מתן השירות המבוקש על ידך, יצירת קשר עימך, בירור תלונות אשר יופנו לחברה וכן לצורכי שליחת "דבר פרסומת" כהגדרתו בסע' 30א לחוק התקשרות (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 הכולל, בין היתר, מידע פרסומי, ידיעונים ומאמרים.

אינך חייבת למסור מידע אישי באתר ומסירתו כפופה להסכמתך ותלויה, אך ורק, ברצונך החופשי. יחד עם זאת, אי הסכמה למסירת מידע אישי לא יאפשר את ההרשמה לסדנה ומתן השירות ע"י החברה. ככל שתסכימי למסור מידע אישי לצורך ההרשמה, חובה עליך לספק פרטים נכונים ומדויקים. מסירת מידע אישי שגוי עשוי למנוע את מתן השירות ו/או יצירת קשר עימך. 

אינך רשאית למסור בעת ההרשמה באתר מידע אישי של צד שלישי. ככל שהינך עושה כן, הנך מצהירה בזאת כי מסירת המידע האישי כאמור הינו בהסכמתו המלאה של אותו צד שלישי.

התשלום בעת ההרשמה לסדנה, באמצעות האתר, יהא באמצעות כרטיס אשראי. החברה לא תשמור את פרטי כרטיס האשראי בו ייעשה שימוש על ידך בעת ביצוע התשלום.

מסירת מידע בדבר נתונים פיסיים

בנוסף למסירת מידע אישי, כאמור לעיל, הרי שלצורך קבלת חלק משירותי החברה תידרשי לספק באמצעות האתר מידע בנוגע לנתונים פיסיים דוגמת משקל גוף, גובה וכיוצ"ב (להלן: "מדדים"). 

כמו כן, לצורך קבלת  השירות, תידרשי למסור מדדים מספר פעמים במהלך השירות, לצורכי מעקב אחר התקדמותך והשינויים במדדים.

אינך חייבת למסור את המדדים והדבר כפוף להסכמתך ותלוי ברצונך החופשי. יחד עם זאת, מעקב החברה אחר השינוי במדדים הינו חלק מהותי ובלתי נפרד מחלק מהשירותים הניתנים ע"י החברה. השינוי במדדים, הינו מטרת ותכלית השירות. בהיעדר מסירת המדדים, החברה לא תוכל לספק את השירות הרלוונטי. אי הסכמה מטעמך למסירת המדדים, משמעה – הלכה למעשה – אי רצונך לקבל את השירות הרלוונטי. 

המדדים יישמרו אצל החברה וישמשו אותה לצורך מתן השירות ולצורך זה, החברה תהא רשאית להעביר את המידע בנוגע למדדים ו/או לשינוי במדדים למובילת הסדנה ו/או לתזונאית ו/או למנטורית, הכל לשם מתן השירות ומעקב אחר התקדמותך.

כמו כן, החברה תהא רשאית לעשות שימוש במידע אודות המדדים לצורך פרסום מידע סטטיסטי אודות השינויים במדדים של כלל משתמשות האתר ו/או פרסום "סיפורי הצלחה" אנונימיים. למען הסר ספק, לא ייעשה כל פרסום של המדדים ו/או שינוי במדדים באופן שיהא בו כדי לזהות אותך באופן אישי, ללא הסכמה מפורשת מטעמך.

הוראות מדיניות פרטיות זו הנוגעות למידע אישי, תחולנה גם על המדדים, בשינויים המחוייבים.

העברת מידע אישי לצדדים שלישיים

המידע האישי אשר יימסר על ידך באתר, יישמר על ידי החברה. 

בהיעדר הסכמתך, החברה לא תעביר את המידע האישי לצדדים שלישיים, למעט במקרים המפורטים להלן:

  • לצורך מתן השירות ע"י החברה למשתמשות האתר. לעניין זה יודגש כי המידע יהיה נגיש לכל עובד בחברה ולצורכי מתן השירות, הוא יועבר לגורמים חיצוניים המועסקים ע"י החברה כקבלני משנה ו/או פרילנסרים המעבירים את הסדנאות (מדריכים, מאמנים וכיוצ"ב).
  • במקרה בו החברה נדרשה למסור את המידע בהתאם לצו שיפוטי ו/או בהתאם לדרישה של רשות מוסמכת. 
  • לצורך שמירה על זכויות החברה במקרה שבו יעשה על ידך שימוש מפר באתר. שימוש מפר משמעו כל פעולה בניגוד לתנאי השימוש באתר ו/או מדיניות פרטיות זו ו/או כל פעולה בניגוד לדין.
  • לצורך מניעת נזק גוף ו/או רכוש למשתמשת באתר ו/או מניעת נזק כאמור לצד שלישי.
  • לצורך מימוש ו/או הגנה על זכויות החברה במסגרת כל הליך משפטי המתנהל בינה לבין משתמשת האתר ו/או כל הליך משפטי המתנהל בין החברה לבין צד ג' כלשהו ואשר המידע האישי הינו רלוונטי להליך. החברה תהא רשאית להעביר המידע גם במקרה של מסירת התראה טרם נקיטת הליך משפטי ו/או במקרה שתתקבל התראה כאמור.
  • במקרה של העברה פעילות האתר ו/או פעילות החברה לצד ג' כלשהו ובלבד שלא תפגענה זכויות המשתמשות ע"פ מדיניות פרטיות זו ובכפוף לכך שהנעבר ייטול על עצמו את התחייבויות החברה, כלפי המשתמשות באתר. 

מידע אודות אופן השימוש באתר, שאינו אישי, הנאסף במהלך השימוש הרגיל באתר, עשוי להיות מועבר ע"י החברה לצדדים שלישיים לצורך ניתוח אופן השימוש באתר ולצורך שיפור חווית השימוש בו.

שינוי במבנה ההון בחברה, רה ארגון, מיזוג, שינוי במבנה המשפטי של החברה, שינוי בבעלי המניות בחברה, שינוי בבעלי שליטה בחברה, שינוי בנושאי המשרה בחברה וכיוצ"ב, לא ייחשב כהעברת מידע אישי. 

עוגיות

האתר משתמש בקבצי "עוגיות" (Cookies) לצורך פעילותו השוטפת.

האתר עשוי להשתמש גם בקבצי עוגיות של צדדים שלישיים.

באפשרותך להימנע מקבלת קבצי Cookies על-ידי שינוי ההגדרות בדפדפן בו הינך עושה שימוש. לצורך זה, עליך לפעול בהתאם להנחיות בקובץ ה"עזרה" בדפדפן בו הינך עושה שימוש. 

יחד עם זאת, אם תבחרי להימנע מקבצי Cookies, ייתכן שחלק מהשירותים ו/או התוכן באתר לא יהיו זמינים עבורך.

שיתוף מידע ע"י משתמשות האתר

האתר מאפשר שיתוף מידע (תמונות, טקסטים, סרטונים וכיוצ"ב) ע"י משתמשות האתר ברשתות ומדיות חברתיות שונות (דוגמת Facebook). אף חלק מהשירותים ו/או הסדנאות המוצעות ע"י החברה ניתנים באמצעות הרשתות החברתיות הנ"ל ואשר במסגרתן יכולות המשתמשות לשתף מידע כאמור בנוגע אליהן ו/או לצדדים שלישיים.

מודגש בזאת כי לחברה אין כל שליטה על מידע שתבחרי לשתף באמצעות הרשתות החברתיות הנ"ל ומדיניות פרטיות זו אינה חלה על השימוש בהן ו/או על מידע שתבחרי לשתף באמצעותן. שיתוף מידע באמצעות הרשתות החברתיות הינו בהתאם למדיניות הפרטיות של אותן רשתות והחברה אינה נושאת באחריות לכל מידע שתבחרי לשתף באמצעותן.

עליך לקחת בחשבון כי יתכן ולא תישמר פרטיותך ביחס למידע שתבחרי לשתף ברשתות החברתיות. כך,  למשל, אם תבחרי לשתף תמונה שלך באחת מהרשתות החברתית, התמונה עשויה להיות נגישה לצדדים שלישיים אשר עשויים גם לעשות בה שימוש.

אבטחת מידע

החברה עושה שימוש בכל אמצעי סביר כדי להגן על המידע האישי השמור אצלה. יחד עם זאת, השימוש באמצעים אלה אינו מספק אבטחה מוחלטת מפני גישה בלתי מורשית למידע האישי אודות המשתמשות באתר, השמור אצל החברה. בעצם השימוש שלך באתר, את מצהירה כי הינך מודעת למגבלות הנוגעות לשמירה ואבטחת המידע האישי.

בכפוף לאמור לעיל, החברה לא תישא בכל אחריות לאובדן מידע אישי ו/או העברתו לצדדים שלישיים.

שינויים במדיניות הפרטיות

אם יהיו שינויים כלשהם בתנאי מדיניות פרטיות זו, תינתן על כך הודעה בדף הבית של האתר 7 ימים בטרם כניסתם לתוקף.

נגישות